• l  Prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą  o rachunkowości,

 • l  Wtórnym sprawdzaniu dowodów księgowych pod względem formalnym.

 • l  Usystematyzowaniu oraz oznaczeniu numerem wszystkich dowodów źródłowych podlegających księgowaniu.

 • l  Dekretowaniu dokumentów źródłowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont.*

 • l  Sporządzaniu wydruków danych syntetycznych i analitycznych będących przedmiotem przetwarzania na komputerze za okresy sprawozdawcze i dany rok obrachunkowy *

 • l  Rozliczaniu kosztów i ustalaniu wyniku finansowego za okresy sprawozdawcze *

 • l  Ustalaniu należnych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzaniu obowiązujących deklaracji.

 • l  Sporządzaniu rocznych rozliczeń podatku dochodowego wg obowiązujących przepisów.

 • l  Sporządzaniu list płac,

 • l  Sporządzaniu wariantu porównawczego kosztów działalności,*

 • l  Sporządzaniu obowiązujących deklaracji i rozliczeń podatku od wynagrodzeń,

 • l  Sporządzaniu deklaracji i rozliczeń ZUS,

 • l  Prowadzeniu ewidencji z tytułu VAT i sporządzaniu miesięcznych deklaracji tego podatku,

 • |  Generowanie i wysyłka plików kontrolnych ( jpk )

 • l  Prowadzeniu całości spraw kadrowych, tj. akt osobowych oraz kart przychodów pracowników **

 • l  Sporządzaniu deklaracji do wszystkich tytułów podatkowych w obowiązujących terminach, łącznie z informacjami imiennymi pracowników,

 • l  Sporządzaniu wszystkich wymaganych sprawozdań finansowych i księgowych w tym sprawozdań do GUS-u,

 • l  Obsługiwaniu prowadzonych u Zleceniodawcy kontroli skarbowych i kontroli ZUS

 • l  Biuro zobowiązuje się do okresowego przechowywania całości dokumentacji księgowej i innych dokumentów zleceniodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim oraz zapobiegający ich zniszczeniu lub uszkodzeniu, a także do zachowania ścisłej tajemnicy służbowej we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej działalności przez firmę .

 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * - Dotyczy firm prawa handlowego

 ** - W / g  umowy