A A A

Nasze biuro rachunkowe Axel Legnica świaczy usługi w zakresie:

prowadzenia ksiąg rachunkowych,
prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
ewidencji ryczałtu,
pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
pomocy przy zakładaniu i likwidacji firm.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

opracowanie zasad polityki rachunkowości,
opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
monitoring należności i zobowiązań.

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu obejmuje:

sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
sporządzanie ewidencji VAT,
sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracje podatkowych,
przygotowanie dowodów wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
przygotowujemy gotówkowe dowody wpłat lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.
Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego w Legnicy!